Informacja dla Klientów Biura Nieruchomości JM Julita Michalik

Szanowny Kliencie,
Jesteśmy mocno zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów oraz firm z nami współpracujących. Nasze działania zostały w pełni dostosowane do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administratorem danych osobowych w Biurze Nieruchomości JM Julita Michalik jest:
Julita Michalik z siedzibą w Dąbrowie 80-297, przy ulicy Kapitańskiej 26 zwanym dalej Administratorem.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować telefonicznie: 733 99 11 53 lub za pomocą maila: biuro@julitamichalik.pl, jak również drogą pocztową: ul. Kapitańska 26, 80-297 Dąbrowa z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, wykonywania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, udzieleniu użytkownikowi odpowiedzi na zawarte pytanie lub przedstawienie oferty dobranej do potrzeb klienta, przesłanie informacji handlowych oraz dla celu marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy).
Dane osobowe klientów/użytkowników, podawane w korespondencjach (również poprzez pocztę elektroniczną) są wykorzystywane w celu udzielenia klientowi/użytkownikowi informacji lub odpowiedzi oraz w celach marketingowych polegających na promocji Administratora i jego usług.
Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:

  • pracownicy biura upoważnieni do ich przetwarzania;
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, 

w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

  • Urzędy Miasta / Gminy celem pobierania dokumentów niezbędnych do finalizacji umów kupna/sprzedaży nieruchomości;
  • dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez biuro  roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą, a także Notariuszom w celu finalizacji transakcji.


Klienci biura, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.
Pragniemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
W przypadku pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym zespołem wysyłając mail na adres: biuro@julitamichalik.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie.
Biuro Nieruchomości JM Julita Michalik